Rituaal Zo Binnen Zo Buiten - verdiepingsweekend 2023

Aanvang

(De officieren nemen vooraf plaats in de zaal.)

A:.Mr:./V:.V:. : Br:./Zr:. Cer:.Mr:., wil de Bbr:. en Zzr:. Pelgrims door de tempelpoort laten binnenkomen/stromen en naar hun plaatsen geleiden.

A:.Mr:./V:.V:. : Br:.v.T:., wil uw muzikale entree starten.

Muzikaal bouwstuk nr 1: Sonata no.14 “Moonlight”, Ludwig von Beethoven

(De Bbr:. en Zzr:. Pelgrims worden door de Cer:.Mr:. binnen gebracht onder de klanken van het Muzikaal bouwstuk en nemen plaats op de kolommen.)

Opening

(De A:.Mr:./V:.V:. geeft een slag met de hamer.)

A:.Mr:./V:.V:. : We beginnen dit verdiepingsweekend traditiegetrouw met een ritueel.
Onze intentie hierbij is bewustzijn en ruimte te geven aan de intenties van u allen. Intenties die ons sturen en leiden en die bepalend zijn voor de kwaliteit van ons denken, voelen en handelen
in deze tijd van verbinding van binnen en buiten.

De basisintentie is te arbeiden met liefde en ons te laten leiden door de verbinding met de onzichtbare werelden. Tijdens vorige keren hebben wij ons daarin verdiept. Ook hebben wij de transfiguratie ervaren. We mogen erop vertrouwen dat wat we daaruit hebben meegenomen bij ons is.

Omdat we geen traditionele loge zijn, zullen we deze rituele bijeenkomst op eigen wijze,
Le Chemin indachtig, openen.

Maar alvorens daartoe over te gaan kunt u zich eerst bezinnen op de vraag:

Wat is mijn intentie t.a.v. “Zo binnen, zo buiten” tijdens dit weekend?

(Stilte, circa 30-60 seconden)

A:.Mr:./V:.V:. : Dan wil ik nu graag overgaan tot het openen van deze bijeenkomst. Omdat dit een besloten bijeenkomst is voor hen, die zijn ingewijd in een van de obediënties die de Koninklijke Kunst beoefenen, zal ik u zo meteen de volgende vraag voorleggen: ‘Bent u ingewijd?’ Indien u naar eer en geweten daarop bevestigend kunt antwoorden, zal ik u zo verzoeken als antwoord op die vraag op te staan en de houding van trouw aan te nemen of zich in een Teken van uw obediëntie te stellen. Dat geldt namelijk als een symbool van getrouwheid en oprechtheid, en uw opstaan beschouw ik dan ook als het afleggen van een eed of gelofte.

A:.Mr:./ V:.V:. : Bent u ingewijd in een van de obediënties die de Koninklijke Kunst beoefenen? Indien dat zo is, verzoek ik u nu op te staan en de houding van trouw aan te nemen of zich in het Teken te stellen.

Bbr:./Zzr:. Vgg:., wilt u uw kolommen onderzoeken en nagaan of alle daar verzamelde Zzr:. en Bbr:. te kennen geven ingewijd te zijn en mij daarover berichten?

(De beide Vgg:. lopen langs de kolommen en terug)

1e Vg:. : Op mijn kolom staan allen in het teken van inwijding.

2e Vg:. : Ook op mijn kolom staan allen in het teken van inwijding.

A:.Mr:./V:.V:. : Dan wil ik nu overgaan tot het openen van deze bijeenkomst.
Br:./Zr:. Cer:.Mr:. wilt u het reistableau van Le Chemin neerleggen en de lichten van Ontvankelijkheid, Betekenis en Daadkracht plaatsen?

(Nadat dit gedaan is)

A:.Mr:./V:.V:. : Br:./Zr:. Vgg:., wilt u mij helpen de bijeenkomst te openen?

(De kleine lichten worden op de gebruikelijke wijze ontstoken met .)

(2e Vg:. zegt) L:. van Ontvankelijkheid: moge de bron van de stuwende krachten van transformatie zich aan u openbaren.
(
1e Vg:. zegt)
L:. van Betekenis: moge de zoektocht naar uw waarheid zuiver zijn.
(
A:.M:./V:.V:. zegt)
L:. van Daadkracht: moge uw transformatie zichtbaar worden in uw handelen.

(De Grote Lichten worden geplaatst door verheven vrouwe en de opzieners: het Boek van de Heilige Kennis met daarop passer en winkelhaak.)

A:.Mr:./V:.V:. : Onze innerlijke drang, die de mens en de mensheid naar een hoger geestelijk en zedelijk peil kan brengen, laat zich niet onderdrukken.

(A:.Mr:./V:.V:. en Vg:. gaan terug naar hun plaatsen.)

A:.Mr:./V:.V:. : Br:;/Zr:. 1e Vg:., welke ure is het?

1e Vg:. : Het is tijd om de arbeid te beginnen; de zon verrijst aan de kim.

A:.Mr/V:.V:. : Dan open ik hierbij deze bijeenkomst naar oud gebruik met het ritme van deze graad, die van het oosten zal uitgaan en in het westen zal weerklinken.

(De 3 slagen worden door A:.Mr:./VV:. en Vgg:. gegeven.)

A:.Mr:./V:.V:. : De bijeenkomst is geopend. Gezegend zal dit uur zijn. Bevestigen wij nu onze verbondenheid in de gemeenschap Le Chemin met het ons bekende 3 x 3. Zie naar mij en volg mij na. … Herneemt uw plaats.

Muzikaal bouwstuk 2: In diesen heil’gen Hallen, Uit de opera Die Zauberfloete, muziek Mozart, 2.22 minute

(Korte stilte)

(Nadere bezinning op het ritueel)

A:.M:./V:.V:. : Het thema van dit weekend is ‘Zo binnen, zo buiten’. Hebben wij de intentie, de wil en het vermogen om onze binnenwereld en buitenwereld met elkaar te verbinden?

En als die wil er is, is deze dan zichtbaar in onze communicatie en ons handelen?

De mens staat met zijn bewustzijn op een scheidingslijn van de macrokosmos en de microkosmos. Hoe kunnen wij dat duiden?

Broeders en zusters, waar bevindt uw bewustzijn zich nu?

Dwaalt het in het herinneringen, projecties of bent u hier in volle waarneming?

Hermes Trismegistos zei: Zo boven, zo beneden.

Hij stelde dat het boven het hogere is en wij hier in het lagere zijn.

Maar is dat zo? Het universum bevindt zich boven uw hoofd, naast u, achter en voor u en beneden. En wij, u en ik, alle broeders en zusters, staan precies in het midden van de cirkel, waarvan het midden overal is en de omtrek nergens.

U bevindt zich binnen en om u is het buiten.

Tenminste, voor degene die niet volledig in de eenheid is. In de eenheid lost binnen en buiten op. De dualiteit is overstegen en u bent het AL.

U bent het al, omdat de wereld die u ziet, hoort, proeft en ervaart in feite de wereld is die zich afspeelt in uw bewustzijn, maar die u mogelijk nu ervaart als buiten u zelf.

In deze gezamenlijke arbeid zullen we verkennen, duiden en bevragen. Waar bent u? Bent u binnen of buiten? Bent u zo binnen, zo buiten. Is zo binnen, zo buiten?

Laten we arbeiden. Laten we de ervaring delen. Niet alleen tussen ons, maar vooral met alles wat in ons en buiten ons is.

A:.M:./V:.V:. : Br:./Zr:. Red:., kunt u ons iets meer over de relatie van zo binnen, zo buiten duiden?

Br:./Zr:. Red:. : Met genoegen, A:.M:./V:.V:. (Staande)

(Br:./Zr:. Red. beweegt naar voor de kolommen.)

Bbr:. en Zzr:. Pelgrims, in de schitterende dimensie van uw bestaan ontvouwt zich een subliem verhaal, een wonderbaarlijke allegorie, die de grenzen van het begrip tart. Een poëtische reis door de labyrinten van de ziel, in een symfonie van woorden.

Eens, in een tijd verstreken, leefde er een reiziger, gedreven door een diep verlangen naar innerlijke vervulling. Hij (of zij, maar laten we hier hij gebruiken) doorkruiste de kronkelende paden van de gedachten, op zoek naar de betekenis die hij in de buitenwereld wilde vinden. Maar keer op keer botste hij tegen muren van illusie en vergankelijkheid, verstrikt in een web van schijnbare tegenstellingen.

Op een dag, terwijl de avondzon haar gouden gloed verspreidde, kwam hij bij een lage muur van onregelmatige brokken. En op deze muur zat een oude man met een verweerde, leerachtige bruine huid. De reiziger keek in de ogen van deze man en voelde zijn diepe wijsheid. Bijna fluisterend uitte de oude man slechts een paar woorden "Mijn lieve reiziger," sprak hij met een stem doordrenkt van eeuwigheid, terwijl hij diep in de ogen van de reiziger keek, "alles wat je in de buitenwereld ervaart, is een weerspiegeling van wat in je binnenste leeft."

De reiziger schudde zijn hoofd en herhaalde de gedachte van de man op de muur: “Alles wat je in de buitenwereld ervaart, is een weerspiegeling van wat in je binnenste leeft.”

Toen de reiziger opkeek was de oude man weg. Was het een slechts een illusie?

En toen in een enkel moment landden de woorden als een bliksem in de reiziger, die gegrepen door de betoverende wijsheid van de oude man, zijn innerlijke tuin begon te verkennen. Hij dook diep in zijn gedachten, waar het zaad van creatie sluimerde. Hij raakte de stromen van zijn emoties en gevoelens aan, waar de levenskracht pulseerde. En hij verkende de schatkamers van zijn intenties, waar de sleutels tot zijn bestemming lagen.

Terwijl de reiziger zijn innerlijke landschap doorkruiste, ontdekte hij zijn waarheid achter "zo binnen, zo buiten". Elke gedachte, hoe klein ook, vormde een penseelstreek op het canvas van zijn leven. Elke emotie of gevoel, hoe intens zacht of hevig ook, liet sporen achter in de wereld om hem heen. En elke intentie, hoe onbewust ook, kleurde de ervaring van de realiteit.

Met nieuwe ogen keek de reiziger naar de wereld om hem heen. De dansende bloemblaadjes waren de reflectie van eigen vreugde. De zachte melodie van de regendruppels de echo van eigen verdriet. De warme omhelzing van de zon de manifestatie van eigen liefde.

De reiziger begreep de schepper te zijn van zijn eigen universum. In de spiegel der waarheid zag hij dat zijn binnenwereld de buitenwereld bepaalde. En zo, door bewuste keuzes, intenties en transformatie van het innerlijke landschap, schilderde hij een prachtig tableau van harmonie en vervulling.

(10 seconden rust)

Laat dit verhaal uw herinnering zijn aan de ultieme kracht die in u schuilt. Ontdek in de magie van "zo binnen, zo buiten" de verantwoordelijkheid voor uw eigen schepping. Laat uw innerlijke roerselen dansen op de melodie van de ziel, en zie hoe de wereld, als een betoverend kunstwerk, zich in overvloedige pracht aan uw voeten legt.

Zo zult u in het omarmen van de balans tussen binnen en buiten ontdekken dat u zelf de tuinman bent, de schepper van uw eigen werkelijkheid. "Zo binnen, zo buiten" zal de gids zijn, het kompas in het betoverende spel van het leven.

Zo binnen, zo buiten klinkt als een dualiteit. Als een onderscheid. Er is een binnen en er is een buiten. Ervaart u dat zo?

(10 seconden rust)

Wat u ziet, hoort, proeft en ervaart is vaak moeilijk te delen met een ander. Het lijkt of de ander het verschillend ziet. Dat kan leiden tot misverstanden. Hebben wij dezelfde waarneming als de ander?

Is wat u waarneemt uniek voor uzelf? Bent u een unieke situatie in tijd en ruimte, in een unieke positie, met een unieke achtergrond en een unieke keuze in wat u als relevant acht?

In uw reflectie brengt u een unieke transitie tot stand.

U wordt gevraagd om de komende twee dagen op deze ervaring en uw inzichten te reflecteren en deze te delen. Maar de vraag is meer dan dat. De vraag aan u is uw ervaring te leven in de komende twee dagen. Laat ons, als broeders en zusters, uw diepte zien. Laat ons ervaren wat uw inzichten zijn en laten wij allen, als broeders en zusters, open staan voor deze ervaring in welke vorm dan ook.

A:.M:./V:.V:. : Dank u Br:./Zr:. Red:.

A:. Mr:./V:.V:. : Br: van Talent, wil ons verblijden met een muzikaal bouwstuk.

Muzikaal bouwstuk nr 3

What a Wonderful World, harp, Mira Sorrenti, 1.27 min

A:. Mr:./V:.V:. : Graag wil ik me voor een verdere verheldering van ons thema wenden tot enkele Zzr:. en Bbr:. Pelgrims in de kwartieren.

A:. Mr:./V:.V:. : Pelgrim 1 : Welke vraag heeft u voor ons over onze binnen- en buitenwereld?

Pelgrim 1: Wie ben ik diep van binnen? Is dat ook mijn buiten?

A:.M:./V:.V:. : Dank u Pelgrim 1, hoe is dat voor u?

Pelgrim 1: Voor anderen kan ik dit niet duiden. Ik heb mijn eigen unieke ervaring.

A:.M:./V:.V:. : Dank u Pelgrim 1, herneemt uw plaats.

(Verder, naar keuze, alleen staan en zitten aangeven als een Br/Zs dit niet spontaan doet of met hand aangeven.)

Pelgrim 2, (…wachten tot deze staat) wat valt er te delen over deze ervaring? En kunnen we dit verder duiden?

Pelgrim 2: Ik vraag namens u allen, broeders en zusters: Ontmoet ik hier, in dit weekend, degene of diegenen die ik zelf ook van binnen en van oorsprong ben?

A:.M:./V:.V:. : Pelgrim 2, (…wachten tot deze staat) hoe is dat voor uzelf?

Pelgrim 2: De buitenwereld is mijn spiegel. U allen, broeders en zusters, zijn ook in mijn binnenwereld. Ik ontmoet u graag.

A:.M:./V:.V:. : Dank u Pelgrim 2.

A:.M:./V:.V:. : Pelgrim 3, (…wachten tot deze staat) hoe ziet u de wereld?

Pelgrim 3: Elk idee van mij over de buitenwereld is een expressie van mijn binnenwereld! Allen die ik nu zie (kijkt rond) zijn met mijn diepere zelf hecht verbonden.

A:.M:./V:.V:. : Pelgrim 3, hoe is dit voor u?

Pelgrim 3: Ik sluit u diep in mijn hart en sta open voor verbinding met u allen.

A:.M:./V:.V:. : Dank u Pelgrim 3.

A:.M:./V:.V:. : Pelgrim 4, (…wachten tot deze staat) waarom bent u hier in ons midden?

Pelgrim 4: Ik trek van buiten aan wie ik van binnen ben! U bent allen hier, omdat u van waarde bent voor mij en dat spiegel ik terug vanuit mijn diepste zijn.

A:.M:./V:.V:. : Pelgrim 4, hoe is dit voor u?

Pelgrim 4: Ik ben de spiegel waarin u schouwt, zoals ik schouw in u.

A:.M:./V:.V:. : Dank u Pelgrim 4

A:.M:./V:.V:. : Pelgrim 5, (…wachten tot deze staat) wie bent nu?

Pelgrim 5: Ik ben mijzelf en tegelijkertijd ben ik ook het geheel.

A:.M:./V:.V:. : Op welke wijze kunnen wij dit zien?

Pelgrim 5: Wij zijn onlosmakelijk verbonden! Hier in dit ritueel, in dit weekend of zelfs daarbuiten. Daarom zijn wij hier bijeen.

A:.M:./V:.V:. : Dank u Pelgrim 5

A:.M:./V:.V:. : Pelgrim 6, (…wachten tot deze staat) heeft u een diepere betekenis voor dit samenzijn

Pelgrim 6: Bent u degene die voor mij een les of boodschap heeft die ik heb aangetrokken? En heb ik wellicht een les of boodschap voor u?

A:.M:./V:.V:. : Pelgrim 6, hoe gaat u daarmee om?

Pelgrim 6: Ik sta volledig open om elke les of boodschap te ontvangen en te geven

A:.M:./V:.V:. : Dank u Pelgrim 6

A:.M:./V:.V:. : Pelgrim 7, (…wachten tot deze staat) wat is de eindbestemming van dit proces? Waartoe leidt dit voor u

Pelgrim 7: Is de mogelijk schijnbare buitenwereld relevant voor u zoals deze is of … is het belangrijk hoe u deze kiest te ervaren? En als het uw keuze is kunt u dan een nog betere keuze maken in diepere verbindin

A:.M:./V:.V:. : Pelgrim 7, hoe kunnen we dit als betere keuze ervaren

Pelgrim 7: Kijk diep in u zelf en uw hart en vind de sleutel tot uw diepste ervaring

A:.M:./V:.V:. : Dank u Pelgrim 7

A:.M:./V:.V:. : Bbr:./Zzr:., dank voor uw antwoorden. Deze scherpen de beleving van “zo binnen, zo buiten” aan. Laten we deze bezinning afsluiten en concreet maken in ons ritueel.

Het ritueel

A:.M:./V:.V:. : Bbr:. en Zzr:. Pelgrims, wij zullen dit ritueel gebruiken als hulpmiddel om onze waarheid en onze intentie tot “zo binnen, zo buiten” te ontdekken.

Zeven stappen zullen zich weldra aan u openbaren. Waar zullen die ons naar toe leiden?

Deze oefening zal tot zelfontdekking leiden. Wij doen dit door de zeven stappen te gebruiken om te komen tot de kern van onszelf, onze eigen bron en de zoektocht naar onze waarheid. Wat hebben we nodig voor onze reis?

De zeven stappen volgen is een constant op en neergaand proces, daarbij het hogere en lagere in onszelf steeds toetsend via de zeven lagen waarin de stappen zich bevinden.

A:. Mr:./V:.V:. : Mogen de stappen aan ons getoond worden! Alles om tot de bron te komen mag zich vanaf nu openbaren.

A:. Mr:./V:.V:. : Br:./Zr:. Red:., wilt u plaats nemen voor de kolommen?

Br:./Zr:. Red:. : Dat zal ik gaarne doen A:.M:./V:.V:.

(Br:./Zr:. Red:. stelt zich op ten zuiden van het middenpad)

A:. Mr:./V:.V:. : Br:./Zr:. Red:., wilt u de bouwstenen als symbolische stadia oftewel stappen voor ons openbaren, die nodig zijn om het binnen en buiten te verbinden.

Br:./Zr:. Red:. : De stappen zijn een pad als een labyrint. U loopt ze in uw eigen tempo en volgorde.

Daadkracht: Daadkracht is de bereidheid dát te doen wat nodig is in alle volgende stappen.

Onderscheid: Door onderscheid te maken, zowel binnen als buiten, tussen wat u en anderen dient en ten goede komt,

Samenwerken: Op basis van onderling begrip groeien wij in ons bewustzijn en leven. Zo verbinden wij ons buiten en dat van de ander met ons eigen binnen en het binnen van de ander.

Liefde: Dit is de verbinding met alles wat is en leidt tot eenheid. U verbindt uw binnen met al het buiten.

Inzicht: Door inzicht verdiept uw bewustzijn, de relatie met uw innerlijk wezen en dat van de ander.

Geduld: Ieder heeft zijn eigen pad en ontwikkeling. Geduld voor uzelf en anderen geeft de ruimte tot groei.

Vertrouwen: Het vertrouwen in het diepere zelf, in anderen en vooral in het grotere en daarmee loslaten van wat alleen het ik is, brengt de eenheid met u allen, zowel buiten en binnen. Het zelf verdwijnt niet, maar is de bouwsteen van het grotere zelf, waarin wij allen hier en nu plaats kunnen nemen.

A:.Mr:./V:.V:. : Dank u, Br:./Zr:. Red:.

(Br:./Zr:. Red:. neemt weer plaats op de kolommen)

A:. Mr:./V:.V:. : Br:. van Talent, wil ons verblijden met een muzikaal bouwstuk

Muzikaal bouwstuk 4, Passagio, muziek Ludovico Einaudi, solist Daniel ho

A:.Mr:./V:.V:. : Nu de zeven stappen zich aan ons geopenbaard hebben, kunnen we verder gaan met de symbolische weg om de bron van onze intentie te zoeken, de wijsheid voor verbinding en de kracht voor ons handelen. Om u daarbij te ondersteunen, zullen wij aan de hand van het ontsteken van zeven L:. trachten uw zoektocht naar de bron verder te verlichten.

Bbr:. en Zzr:. Pelgrims, graag nodig ik uit de zeven ontstekers van deze L:. uit om nu te gaan staan om zo uw plaatsen in te nemen om uw arbeid te vervullen.

Cer:.Mr:., wil de zeven uitgenodigde Bbr:. en Zzr:. Pelgrims begeleiden naar het oostelijke deel van het middenpad.

(De zeven ontstekers worden door Br.:/Zr:.Cer:. op volgorde rondom de schaal geplaatst voorin het middenpad.

De zoektocht

A:.M:./V:.V:. : De zoektocht begint met een vraag aan uzelf: “Ben ik bereid om binnen en buiten te verbinden en daarmee verantwoordelijkheid te nemen voor al mijn ervaringen?”

De zeven L:. kunnen u ondersteunen hiertoe meer helderheid te verkrijgen.

A:.M:./V:.V:. : We zullen de L:. volgen van de 1e graad en via een overgangslicht de reis verder vervolgen via de lichten van de 2de graad om zo uit te komen bij het 7de L:. : dat van meesterschap, waarbij het bouwplan zich aan u zal tonen.

Of misschien nog niet. Er bestaat hierin geen oordeel. Het gaat ook hier alleen om het komen tot úw intenties en het vinden van úw waarheid.

De onlosmakelijk met elkaar verbonden stappen, waarvan u er geen kunt overslaan, tonen u de brug tussen uw binnen- en buitenwereld.

A:.Mr:./V:.V:. : Bbr:. en Zzr:. Pelgrims in de kolommen, wilt u zich opstellen in het teken van uw orde.

A:.M:./V:.V:. : Bbr:. en Zzr:. Pelgrims, wil nu uw L:. overbrengen in de aangegeven volgorde: geef na het aansteken de toelichting op uw L:.

(De kaarsen staan op de schaal. Kleine nummers 1-7 bij de kaarsen, zodat iedere broeder/zuster weet bij welke kaars te staan. Bbr:. en Zz:. hebben briefjes met tekst vooraf gekregen. Red:. en Br:./Zr:.Cer:.Mr:. heeft reserve tekst bij de hand)

Br.:/Zr:. Cer : (geeft aansteker aan de eerste Br/Zr: en geeft aan te beginnen.)

- Br/Zr 1: Ik ontsteek het L:. van Daadkracht, zodat wij kunnen bijdragen aan dit ritueel, aan u allen en aan de wereld.

- Br/Zr 2: Ik ontsteek het L:. van Onderscheid, zodat wij het goede kunnen doen en steeds bewust waarnemen en selecteren wat van waarde is.

- Br/Zr 3: Ik ontsteek het L:. van Samenwerking, zodat wij samen kunnen co-creëren. In gezamenlijke arbeid staat ons bouwwerk steviger en construeren we in hogere waarde.

- Br/Zr 4: Ik ontsteek het L:. van Liefde, zodat we alles in het licht kunnen zien en in verbinding zullen zijn, in dit ritueel, in dit weekend en in ons leven. Ik laat zien dat ik bereid ben mijn denken en daden in een hogere constructie te zetten.

- Br/Zr 5: Ik ontsteek het L:. van Inzicht, zodat we kunnen zien wat van werkelijke waarde is en wanneer, waar, hoe en waarom we deze in de wereld teweeg brengen.

- Br/Zr 6: Ik ontsteek het L:. van Geduld. Hiermee laat ik zien dat ieder in zijn eigen waarde, groei en ontwikkeling is. Het is niet aan mij te oordelen hoe ver iemand is en welk pad deze kiest te lopen.

- Br/Zr 7: Ik ontsteek het L:. van Vertrouwen, waarvoor wij allen kunnen kiezen. Het zelf is een stapsteen, een bouwsteen die pas in het grotere geheel past als we loslaten deze steen te zien als iets alleen van onszelf.

Br.:/Zr:. Cer :. : (Neemt de aansteker weer aan.)

(Na dat de laatste kaars is aangestoken:)

A:.M:./V:.V:. : Het aansteken van alle voorafgaande en de 7de kaars voltooit het proces van de verbinding tussen binnen en buiten: de verbinding van buitenwereld met uw aller diepste zelf.

A:. Mr:./V:.V:. : Dank u, Bbr:. en Zzr:. Pelgrims

Br:./Zr:. Cer:. Mr:. wilt u de geleiders van de zeven stappen naar hun zitplaatsen begeleiden?

A:.Mr:./V:.V:. Bbr:./Zzr:., herneemt uw plaatsen.

A:. Mr:./V:.V:. : Br: van Talent wil ons verblijden met een muzikaal bouwstuk.

Muzikaal bouwstuk 5, Lux aurumque van Eric Whitacre singers, 2,5 minuut

Mr:./V:.V:. : Bbr:.en Zzr:., de L:. zijn ontstoken en de zeven stappen hebben zich aan u geopenbaard om uw reis naar uw waarheid te verlichten.

Ontsteek in uzelf het L:. van het spiegelbeeld: de toetsing van uw intentie. Is uw spiegelbeeld helder?

Wij zullen een stilte van 15 min. in acht nemen om u allen de tijd te geven voor uw spirituele reis.

U ontvangt nu een tekenplank en tekenstift om het ontwerp en bouwplan te maken van uw reis en verbinding van binnen en buiten, waar alleen u de architect van kan zijn. Als het u makkelijk afgaat dan staan onder de vragen nog enige ondersteunende overwegingen.

Hierbij is steeds de kernvraag: Hebben we de intentie, de wil en het vermogen om onze binnenwereld en de buitenwereld met elkaar te verbinden?

(Eenieder ontvangt van de ceremoniemeester (en eventueel opzieners) een schrijfblok en pen met op een A4 de acht vragen.

Muzikaal bouwstuk 6 Luitmuziek van John Dowland, meerdere stukken ( afhankelijk van tijdsduur)

  • The Frog Galliard

  • Lachrimae

  • A variete of Lute lessons

  • Resolution

(Zachte muziek 20 minuten lang. Als iedereen al eerder is uitgeschreven dan roept de ceremoniemeester de achtbare meester aan, stoppen we de muziek en gaan verder.)

Br.:/Zr:. Cer :. : Alle broeders en zusters hebben zich met ijver aan hun arbeid gewijd.

A:. Mr:./V:.V:. : Dank voor uw arbeid.

Zzr:. en Bbr:., mag ik u verzoeken de keten te vormen, om aldaar de opdracht af te ronden?

Wij doen het dit keer door onze armen zijwaarts naar elkaar toe te brengen en elkaar de hand te geven. Linkerhand ‘open om te ontvangen’ en rechterhand ‘naar beneden om te geven’.

A:. Mr:./V:.V:. : Dan scharen we ons nu om het tableau om de keten van Bbr:. en Zzr:. Pelgrims te vormen

(Als dat gedaan is:

Br:./Zr:. Red:. : Dank u A:.M:./VV:., Zzr:. en Bbr:., ik wil u uitnodigen, uw eigen intentie indachtig, de kracht te ervaren van ons aller intenties en verbinding

Muzikaal bouwstuk 7: Lasst uns mit geschlungnen Handen, 1 minuut

(Kort i.v.m. het staan, max 1.5’ á 2’

A:.M:./V:.V:. : Dank u Zzr:. en Bbr:., keer terug naar uw plaatsen.

Sluiting

A:.Mr:./V:.V:. : De werkzaamheden in deze bijeenkomst spoeden zich ten einde. In een andere bijeenkomst zullen wij nog over onze bevindingen in deze loge compareren.

Br:./Zr:. 1e Vg:., ons werk eindigt nooit, maar is het werk voor nu beëindigd?

1e Vg:. : Het werk is voor nu beëindigd.

A:.Mr:./V:.V:. : Dan gaan wij deze bijeenkomst nu sluiten. Bbr:./Zzr:. Vgg:., wil mij helpen bij het doven van de lichten, waarvan wij het schijnsel hebben opgenomen in onze harten.

Stelt u in het teken Zzr:. en Bbr:.

(Geschiedt volgens de bekende gebruiken en de zeven kaarsen blijven branden)

1e Vg:. : Ontvankelijkheid – stel u open voor de waarheid van uw medemens.

2e Vg:. : Handelen – laat uw handelen een voorbeeld zijn voor de wereld om u heen.

A:.Mr:./V:.V:. : Daadkracht - laat de kracht van uw daden sturen door wijsheid.

(De Grote Lichten worden gedoofd door A:.Mr:./V:.V:. : , 1e Vg:. en 2e Vg:. ; het Boek van de Heilige Kennis met daarop passer en winkelhaak wordt gesloten.)

A:.Mr:./V:.V:. : Moge de schoonheid en liefde van onze zuivere intenties de mensheid naar een hoger plan brengen.

(De A.:Mr:. en de Vgg:. nemen hun plaatsen weer in.)

A:.Mr:./V:.V:. : Br:./Zr:. 2e Vg., welke ure is het

2e VG:. : Het is het uur waarop de zon ter kimme is gegaan, de tijd om de werkzaamheden te beëindigen

A:.Mr:./V:.V:. : Zr:.Vg:., vervul dan uw plicht

2e Vg:. : Terwijl de zon ter kimme is gegaan en het tijd is de werkzaamheden te beëindigen, zo sluit ik naar de wil van de A:.Mr:./ VV:. deze bijzondere Tempelloge ter ere van de Grote Ontwerper des Heelals met het ritme van deze graad, dat van het westen zal uitgaan en in het Oosten zal worden opgenomen.

(Geeft 3 slagen, gevolgd door 1e Vg:. en A:.Mr:./V:.V:.

A:.Mr:./ V:.V:. De bijeenkomst is gesloten. Mogen wij de kracht vinden om vanuit deze ervaring in het westen te werken aan het bouwen van de tempel en het weven van het Weefsel der Mensheid. Ga heen in vrede.

Br:./Zr:.Cer:.Mr:., wil het Tableau meenemen en Zzr:. en Bbr:. volgt u de Cer:.Mr:.

Muzikaal bouwstuk 8, Toots Tielemans, Old Friend

(Afsluitende stemmige of heroïsche muziek

(Officieren verlaten de tempel enige minuten later.

A:.Mr:./ V:.V:. (Buiten): Waarde Bbr:./Zzr:., pelgrims, u bent uitgenodigd om gezamenlijk in de bar uw ervaringen te delen en te vermenigvuldigen.